പരസ്പരം കുരക്കുന്നവർ.ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ
കണ്ടോ അറിഞ്ഞോ
അല്ല
മനുഷ്യർ പരസ്പരം
തർക്കിക്കുന്നത്.
മറിച്ച്
തങ്ങളുടെ
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും
ഇഷ്ടങ്ങളും
മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊടുത്ത
ഒരു ചിന്താധാരക്കനുസരിച്ച്
പുറംലോകത്തെ നോക്കി
കുരക്കുകയാണ്.
നിന്നിൽനിന്നും
അത്തരത്തിലുള്ള കുരകൾ
വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്