നിനക്ക് ജീവിക്കാനായി.ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് ജീവിക്കാനായി
ഈ ഭൂമി
ഒരു സ്വർഗ്ഗമായി പരിണമിക്കുമെന്ന്
ഒരിക്കലും
പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക.
പക്ഷെ
ഭുമിയും അതിന്റെ
സാഹചര്യങ്ങളും
എങ്ങിനെയായാലും
തന്നിലെ
ശാന്തമായ സ്വർഗ്ഗീയ മനസ്സ്
ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല
എന്ന് ഉറച്ച് തീരുമാനിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്