നിങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ.യലിൽശംറാസ്

നീയെന്തൊന്നിനെയാണ്
അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്
അത് നിന്നേയും
അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്.
പരസ്പരം കണ്ട് മുട്ടുക
എന്നതൊന്നേ സംഭവിക്കാനുള്ളു .
കൂടെ
നീയും നിന്റെ ലക്ഷ്യവും
പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടി
വിജയത്തിന്റെ
സന്തോഷവും മാത്രമേ
സംഭവിക്കാനുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്