നിങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ.യലിൽശംറാസ്

നീയെന്തൊന്നിനെയാണ്
അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്
അത് നിന്നേയും
അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്.
പരസ്പരം കണ്ട് മുട്ടുക
എന്നതൊന്നേ സംഭവിക്കാനുള്ളു .
കൂടെ
നീയും നിന്റെ ലക്ഷ്യവും
പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടി
വിജയത്തിന്റെ
സന്തോഷവും മാത്രമേ
സംഭവിക്കാനുള്ളു.

Popular Posts