അവലോകനം. ഖലീൽശംറാസ്

വിമർശകരല്ല
മറിച്ച് അവലോകനം നടത്തുന്നവരാണ്..
അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം
എന്താണെന്ന് അരായേണ്ട.
അവരുടെ അവലോകനം
നെഗറ്റീവാണെങ്കിലും
പോസിറ്റീവാണെങ്കിലും
അതിൽ നിന്നും
ഏത് പാഠം
പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന്
മാത്രം അന്വേഷിക്കുക.

Popular Posts