ഇരട്ടമുഖം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്
ഒരിക്കലും
ഇരട്ടമുഖമുണ്ടാവില്ല.
ഒരിടത്ത്
കാണിക്കുന്ന നന്മ
മറ്റൊരിടത്തും
അവൻ കാണിക്കും.
ഏതെങ്കിലും
മനുഷ്യർ
നൻമയുടേയും തിൻമയുടേയും
രണ്ട് വ്യത്യസ്ഥ
ഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
അടിസ്ഥാനപരമായി
അവർ ചീത്തയാണ്.
ആ ചീത്ത അവർ സ്വയം
മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.
അല്ലാതെ നീ
അവരിൽ കാണേണ്ടതല്ല.
മറ്റുള്ളവരുടെ ചീത്ത
ഭാവങ്ങളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ പതിയുമ്പോൾ
നീയും
ഒരു ചീത്ത മനുഷ്യനായി
പരിണമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്