സമ്പത്ത്.ഖലീൽശംറാസ്.

സമ്പത്ത് അടിത്തറയല്ല.
മറിച്ച് അടിത്തറ
ഭദ്രമാക്കാനുള്ള
വിഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
സ്നേഹവും ഭക്ഷണവും
പാർപ്പിടവും
ഒക്കെയടങ്ങിയ
ജീവിതത്തിന്റെ
അടിത്തറയെ
കരുത്തുറ്റതാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്