സത്യം.ഖലീൽശംറാസ്

സത്യം പഠിച്ച്
മനസ്സിലാക്കുന്നവർ
വളരെ വിരളമാണ്.
പലരും
തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം
വരച്ചുകൊടുത്ത
ഒരു മാർഘരേഖയെ
സത്യമെന്ന് സ്വയം
വിശ്വസിച്ച് യാത്രചെയ്യുന്നവരാണ്.
കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സത്യം
അന്വേഷിക്കാനുള്ള
ഒരു വിലക്കും ഉണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്