സത്യം.ഖലീൽശംറാസ്

സത്യം പഠിച്ച്
മനസ്സിലാക്കുന്നവർ
വളരെ വിരളമാണ്.
പലരും
തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം
വരച്ചുകൊടുത്ത
ഒരു മാർഘരേഖയെ
സത്യമെന്ന് സ്വയം
വിശ്വസിച്ച് യാത്രചെയ്യുന്നവരാണ്.
കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സത്യം
അന്വേഷിക്കാനുള്ള
ഒരു വിലക്കും ഉണ്ട്.

Popular Posts