ചെറിയപ്രവർത്തികൾ.

ഖലീൽശംറാസ്.

നിന്റെ വലിയ
ലക്ഷ്യങ്ങളെ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കി
ഭാഗിക്കുക.
എന്നിട്ട് ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ
കൊച്ചു കൊച്ചു
പ്രവർത്തികളാക്കി
മുമ്പിലെ ഈ ഒരു
സമയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക.
ഓരോ കൊച്ചു പ്രവർത്തി
പൂർത്തീകരിച്ചാലും
വലിയ വലിയ
അഭിനന്ദനങ്ങൾകൊണ്ട്
നിന്നെ സമ്മാനിക്കുക.

Popular Posts