ചെറിയപ്രവർത്തികൾ.

ഖലീൽശംറാസ്.

നിന്റെ വലിയ
ലക്ഷ്യങ്ങളെ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കി
ഭാഗിക്കുക.
എന്നിട്ട് ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ
കൊച്ചു കൊച്ചു
പ്രവർത്തികളാക്കി
മുമ്പിലെ ഈ ഒരു
സമയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക.
ഓരോ കൊച്ചു പ്രവർത്തി
പൂർത്തീകരിച്ചാലും
വലിയ വലിയ
അഭിനന്ദനങ്ങൾകൊണ്ട്
നിന്നെ സമ്മാനിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras