രണത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന മനുഷ്യർ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തിയും
അയാൾ
ഭരണാധികാരിയായാലും
ധനികനായാലും
പ്രജയായാലും
ഭരാത്രനായാലും
മരണത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന
പാവം മനുഷ്യരാണ്.
അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നോ
ചിന്തകളിൽ നിന്നോ
എന്തെങ്കിലും
വേണ്ടാത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ
വരുമ്പോൾ
അവരുടെ മരണത്തിലേക്കുള്ള
കുതിപ്പും
അതിനുശേഷം അവർ
മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയും
ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുക.
എന്നിട്ട് മരിച്ച് നിസ്സഹായതയോടെ
നിൽക്കുന്ന
അവരുടെ ശരീരത്തെ നോക്കി
പറയുക
ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്