വിശ്രമവേളകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

വിശ്രമവേളകൾ
അത്യാവശ്യമാണ്.
ജീവിതം ഫലപ്രദമായി
ജീവിക്കുക എന്നാൽ
ഒട്ടും വിശ്രമമില്ലാതെ
ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി
പ്രവർത്തിക്കുക
എന്നല്ല അർത്ഥം.
മറിച്ച്
മതിയായ വിശ്രമവും ഉറക്കവും
ഒക്കെ നിലനിർത്തി
പ്രയത്നിക്കുക എന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്