പ്രതിഫലനം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ വാക്കുകളേക്കാൾ
പ്രസക്തമാണ്
നിന്റെ മുഖഭാവങ്ങളും
ശാരീരികചലനങ്ങളും.
നിന്റെ പ്രസന്നതയും
സൗമ്യതയുമെല്ലാം
എപ്പോഴും
നിന്റെ ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ
പ്രതിഫലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം.
തികച്ചും സന്തോഷവും
സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞൊരു
മനസ്സുണ്ടെങ്കിലേ
അത്തരം അവസ്ഥകൾ
ശരീരത്തിലൂടെ
പ്രതിഫലിക്കുകയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്