ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

മനസ്സിന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവരുടെ
പ്രതികരണങ്ങൾക്ക്
ഭ്രാന്തന്റെ ഭാഷയിലുള്ള
മറുപടിയല്ല വേണ്ടത്.
അവർക്ക് വേണ്ടത്
ഇത്തിരി ദയയാണ്.
ദുരിദാശ്വാസമാണ്.

Popular Posts