പുനരാവിഷ്കരണം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഉപബോധമനസ്സിന്
ഒറ്റ കാലമേയുള്ളു.
അത് വർത്തമാനകാലമാണ്.
ആ ഒരു മനസ്സിലേക്കാണ്
നീ ഭൂതകാലത്തിലെ
ചീത്ത അനുഭവങ്ങളെ
ചിന്തകളിലൂടെ
നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.
അത്
ആ അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച
വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങളെ
ഈ വർത്തമാനകാലത്തിൽ
പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിലേക്ക്
നിന്റെ
മനസ്സിനെ നയിക്കുന്നു.
പകരം
പക്ഷെ നിന്റെ ഭൂതകാലത്തിലെ
നല്ല അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച്
ചിന്തിക്കുക
അവയെ വർത്തമാനകാലത്തിൽ
നിന്റെ മനസ്സ്
പുനരാവിഷ്കരിച്ച് തരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്