പഠനം.ഖലീൽശംറാസ്

മരണംവരെ യൗവനം
നിലനിർത്താൻ
ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളു.
മരണംവരെ പഠിക്കുക.
ഒരൊ ദിവസവും
പുതിയത് പഠിക്കാനും.
പഴയത് പുതുക്കാനും
സമയം കണ്ടെത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്