വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളും
വികാരങ്ങളും മതിയായ
അളവിൽ കൂടിചേരുമ്പോൾ
നിന്റെ വിശ്വാസമുണ്ടാവുന്നു.
നിന്റെ നല്ല ചിന്തകളും
നല്ല വികാരങ്ങളും
കൂടി ചേരുമ്പോൾ
അത് പോസിറ്റീവായ
നല്ല വിശ്വാസമാവുന്നു.
ചീത്ത ചന്തകളും
ചീത്ത വികാരങ്ങളും
കൂടി ചേരുമ്പോൾ
അത് നെഗറ്റീവായ
വിശ്വാസമാവുന്നു.

Popular Posts