ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിതത്തിലെ സംതൃപ്തിയുടേയും
സന്തോഷത്തിന്റേയും
തറക്കല്ലിടൽ
നിന്നിൽ നടക്കുന്നു.
ആദ്യം നീ നിന്നിൽ
സംതൃപ്തനാവുക.
സന്തോഷത്തേയും
സമാധാനത്തേയും
നിന്റെ അന്തരീക്ഷമാവുക.
എന്നിട്ട് നിന്നോട്
ഏറ്റവും അടുത്ത
കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്ക് നോക്കുക.
അവിടെ സംതൃപ്തിയും
സമാധാനവും കണ്ടെത്തുക.
എന്നിട്ട് നിന്റെ ജോലിയിലേക്ക്
നോക്കുക.
അവിടേയും
സംതൃപ്തിയും
സമാധാനവും കണ്ടെത്തുക.
എന്നിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക്
നോക്കുക
അവിടെ ശത്രുവായൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ
അയാളിൽപോലും
സംതൃപ്തനാവുക
സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും
ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്