പ്രകൃതിയുടെ ബുദ്ധി.ഖലീൽശംറാസ്

പ്രകൃതിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല.
ഈ ഭൂമിയിൽ
ബുദ്ധി ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കാൻ
കഴിവുള്ള ഏക ജീവി
മനുഷ്യനാണ്.
മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി ശുന്യതയും
മുൻകാഴ്ച്ചയില്ലായ്മയും
കാരണം
പ്രകൃതി നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ.
പ്രകൃതി
സഹതാപത്തോടെ
പെരുമാറില്ല,
മറിച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥക്കനുസരിച്ച്
പെരുമാറും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്