പേടിപ്പിക്കൽ.ഖലീൽശംറാസ്

ഖലീൽശംറാസ്.

ഓരോ വ്യക്തിയും
അവരവരുടെ ജീവിതം
അഭിനയിക്കുകയാണ്.
നിന്നെ നോക്കിയല്ല
അവർ അഭിനയിക്കുന്നത്.
അവരുടെ സ്വന്തം
കണ്ണാടിയിലെ
അവരുടെ രൂപം
നോക്കിയാണ്.
അവരുടെ പേടിപ്പിക്കുന്ന
മുഖഭാവമോ,
വൃത്തികെട്ടനസ്സിന്റെ
പേക്കൂത്തുകൾ കണ്ടോ
നീ പടിക്കരുത്.
അതവർക്ക് സ്വയം
പേടിക്കാനുള്ള പേടിപ്പിക്കലാണ്.
ഞാൻ ഇങ്ങിനെയൊന്നും
ആയില്ലല്ലോ
എന്ന് സ്വയം
ആശ്വസിക്കുകമാത്രം ചെയ്യുക.

Popular Posts