ലക്ഷ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
എത്രപേരോട്
പങ്കുവെക്കുന്നുവോ
അത്രക്ക് അത്
സഫലീകരിക്കാനുള്ള
സാധ്യത കുറയുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട്
ലക്ഷ്യങ്ങളെ
എല്ലാവരോടും പങ്കുവെക്കാതെ
ആ ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിന്
പിന്തുണയാവുന്നവർക്ക്
മാത്രം പങ്കുവെക്കുക.

Popular Posts