അനുഭവങ്ങളും മനസ്സും.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു ദിവസം
ഏതൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾക്ക്
സാക്ഷിയാവണം
എന്നത്
നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല.
മറിച്ച്
ആ ദിവസം
ഏതൊരു മാനസികാവസ്ഥ
നിലനിർത്തണമെന്നത്
നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
നിലനിർത്താനും
സംതൃപ്തി
അനുഭവിക്കാനും പാകത്തിൽ
ഓരോ ദിവസത്തേയും
പ്ലാൻ ചെയ്യുക.
ഏതനുഭവത്തിന് സാക്ഷിയായാലും
അവയെ കൈവിടില്ല
എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്