പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കുക.

ഖലീൽശംറാസ്.

അവർക്കൊരു പുഞ്ചിരി
സമ്മാനിക്കുക.
ആ പുഞ്ചിരി മതിയാവും
അവരിൽ
സന്തോഷത്തിന്റേയും
സ്നേഹത്തിന്റേയും
മാനസികാന്തരീക്ഷം
സൃഷ്ടിക്കാൻ.
ഒരാളേയും
വേദനിപ്പിച്ച
ഒരു വാക്കോ
ഭാവമോ നിന്നിൽനിന്നും
ഉണ്ടാവരുത്.

Popular Posts