താൽപര്യം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു വിഷയത്തിൽ
അമിതമായ താൽപര്യം
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക.
ആ വിഷയ പുർത്തീകരണത്തിനായി
നീ തീർച്ചയായും
സമയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കും.
ഇനി ഒന്നിനും
സമയം തികയുന്നില്ല
എന്ന പരാതിയാണ്
നിനക്കുള്ളതെങ്കിൽ
നീ ഒന്നറിയുക.
വിഷയത്തിൽ
അമിതമായ താൽപര്യം
നിന്നിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടില്ല
എന്ന സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്