നിന്റെ മൂല്യം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മുല്യം
മറ്റാരെങ്കിലും വിധിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല.
മറിച്ച് നിന്റെ
ഉള്ളിലെ സ്വയം സംസാരത്തെ
ശ്രവിച്ച്
നീ സ്വയം വിധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.
നിന്റെ മനസ്റ്റിൽ
മുഴങ്ങി നിൽക്കുന്ന
ചിന്തകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ആ ചിന്തകളാണ് നിന്റെ
സ്വയം സംസാരം.
അവ പോസിറ്റീവാണോ
അല്ലെങ്കിൽ
നെഗറ്റീവാണോ.
അതിനനുസരിച്ച്
വിധിക്കുക.

Popular Posts