വ്യക്തിത്വം നിന്നോട് കാണിക്കുന്ന വഞ്ചന.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സ്വന്തം
വ്യക്തിത്വം നിന്നോട്
കാണിക്കുന്ന വഞ്ചന തിരിച്ചറിയുക.
ക്ഷമ കൈകൊള്ളാതെയുള്ള
നിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും.
വൈകാരികതയെ
പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള
നിന്റെ അവസ്ഥയും
എല്ലാം നിന്നിൽ
മാരകമായ
പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും
സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
ആ ഒരു ബോധം
മനസ്സിൽ നിലനിർത്തി
അതിന്
അതിന്റെ വിപരീത ശീലങ്ങൾ
വളർത്തിയെടുത്ത്
ചികിൽസിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്