ദു.ഖത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ.ഖലീൽ ശംറാസ്

വല്ലാതെ
ദു:ഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ
മനസ്സിലേക്ക് നോക്കാതെ
നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക്
നോക്കുക.
എന്നിട്ട്
മുഖത്ത്
ഒന്നു ചിരിക്കുന്നതായി
അഭിനയിക്കുക.
ആ ഒരൊറ്റ
അഭിനയം മാത്രം
മതിയാവും
നിന്റെ മനസ്സിനെ
ദുഃഖത്തിൽനിന്നും
സന്തോഷത്തിലേക്ക്
പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras