സമാധാനം കൈമാറാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

സമ്പത്തില്ലാത്തവന്റെ
അടുത്തുനിന്നും
പണം നിർബന്ധിച്ചു വാങ്ങരുത്.
അതു പോലെ
ഉള്ളിൽ വമാധാനം
ഇല്ലാത്ത ഒരാളിൽ
നിന്നും സമാധാനം
പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
അവരിൽ നിന്നും
സമാധാനം ലഭിക്കാൻ
കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്.
പലതിനേറെയും പേരിൽ വൈകാരികമായി
നീറി പുകയുന്ന അശാന്തമായ
മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും
സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല.
അത് വെച്ച്
അവർക്ക് ന്നിന്റെ
ഉള്ളിലെ സമാധാനം കൈമാറാൻ മറന്നുപോവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras