ലക്ഷ്യനിർണ്ണയം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു ലക്ഷ്യം.
നിർണ്ണയിച്ച് എഴുതി വെക്കപ്പെടുമ്പോൾ
ശരിക്കും
വെറുതെ പാഴായി പോവേണ്ടതോ
അനാവശ്യ പ്രവർത്തികളിൽ
മുഴുകിപോവേണ്ടതോ
ആയ ഒരു സമയത്തിൽ
വിലപ്പെട്ടതൊന്ന്
നീ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.

Popular Posts