പുതിയ വസ്ത്രം.

KHALEELSHAMRAS

നീ ഓരോ ദിവസവും
ഓരോ വ്യത്യസ്ഥതരം
വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു.
കാരണം നീ
പുതുമ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അതു പോലെ
നിന്റെ മനസ്സിന്
പുതുമ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ
ഓരോ ദിവസവും
പുതിയ അറിവുകൾ
സമ്പാദിക്കുക.
ആ അറിവിനെ
നിന്റെ ചിന്തകളുടെ
ചർച്ചാവിഷയമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras