ചിന്തയുടെ ഫോക്കസിംഗ്.

യലിൽശംറാസ്.

പലതും നിന്റെ
ചിന്തയുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ
വന്നു നിൽക്കുന്നത്
കൊണ്ടാണ്
നിന്റെ ജീവിതം
പല പ്രതിസന്ധികളിലും
ഉറച്ചുനിന്നുപോവുന്നത്.
പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്നും
മോചിതനാവാൻ ഒറ്റ
എളുപ്പ വഴിയേ ഉള്ളു.
അത് നിന്റെ
ചിന്തകളുടെ
ഫോക്കസിംഗ്
അതിൽ നിന്നും
മാറ്റി
അതിന്റെ വിപരീതമായ ഒന്നിലേക്കൊ
അല്ലെങ്കിൽ
തൊട്ടടുത്ത മറ്റൊന്നിലേക്കോ
മാറ്റുക എന്നതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്