സ്നേഹവും ജീവനും.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ,
അറിവ് പകർന്നുകൊടുക്കുമ്പോൾ,
നല്ലൊരു ആശംസ കൈമാറുമ്പോൾ
ശരിക്കും
നീ നിന്റെ സ്നേഹവും
ജീവനും
അവരിൽ പ്രതിഷ്ടിക്കുകയാണ്.
അതോടു കൂടി
അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ
സ്നേഹവും
ജീവനുമായി
നീ പരിണമിക്കുകയാണ്.

Popular Posts