വ്യക്തത.ഖലീൽശംറാസ്

എന്തിലും വ്യക്തതയുണ്ടാവണം.
ജീവിതത്തിന്റെ ഓcരാ മേഖലയിലും
എങ്ങിനെ
പെരുമാറണമെന്നതും
പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതും
വ്യക്തമായി
മനസ്സിൽ കാണണം.
എന്നിട്ട് ആ കണ്ട നിമിഷംതന്നെ
അവയെ പ്രവർത്തനപഥത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരണം.

Popular Posts