ചിന്താ ഫോക്കസ്. ഖലിൽശംറാസ്

ചിന്തകളെ
സന്താഷത്തോടെയും
സംതൃപ്തിയോടെയും
ഒരു വിഷയത്തിൽ
ഫോക്കസ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ
ലൈവ് ആയി
അതിനുവേണ്ട
വിഭവങ്ങൾ
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും.

Popular Posts