അവനാണ് കേന്ദ്രം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും കേന്ദ്രം
അവനിലാണ്.
കുടുംബവും
സമൂഹവുമെല്ലാം
അവന്
അവനിലെ
അവനെ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള
സംവിദാനങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
എപ്പോഴും
മറ്റുള്ളവരോട്
ആശയ വിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ
അവനിലെ അവൻ
വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന
സംവിദാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
ചിന്തിക്കാതെ.
അവനെന്ന
കേന്ദ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ
കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്