മനോഹര നിമിഷങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും
മനോഹരമാണ്.
കരുത്തുറ്റതാണ്.
നീ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയോ
അല്ലെങ്കിൽ
കാതും മൂക്കും
പൊത്തിവെച്ചോ
എന്നതുമാത്രമാണ് പ്രശ്നം.

Popular Posts