ആരോഗ്യത്തിനുപകരം അനാരോഗ്യം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരുപാട് ആരോഗ്യകരമായ
പോഷകങ്ങൾ കൊണ്ട്
സമ്പന്നവുമായ
ഒരുപാട്
നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ
അനാരോഗ്യകരവും
അപകടകരവുമായ
ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്
പരിവർത്തനം ചെയ്ത്
കൂടുതൽ വില കൊടുത്തു
വാങ്ങുകയും.
അവയെ ആടംഭരത്തിന്റെ
പ്രതീകമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും
അങ്ങിനെ
ആരോഗ്യത്തിനു പകരം
അനാരോഗ്യം
പാടിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ്
നാം പലപ്പോഴും.

Popular Posts