ചാർളിചാപ്ലിന്റെ അഹങ്കാരം.ഖലീൽശംറാസ്

ചാർളി ചാപ്ലിൻ
ഒരഹങ്കാരിയെ പോലെ നിന്നാൽ
എങ്ങിനെയാണ്ടാവും.
ശരിക്കും
മരണത്തിലേക്കുള്ള
കൗണ്ട് ഡൗണിൽ
നിൽക്കുന്ന
മനുഷ്യർക്കിടയിലെ
ചിലമനുഷ്യരുടെ
മറ്റു ചിലരെനോക്കിയുള്ള
അഹങ്കാരം കാണുമ്പോൾ
ഇതാണ് ഓർമ്മവരുന്നത്.
അവർ ഭരണാധികാരികളാണെങ്കിലും
സാധാരണക്കാരണെങ്കിലും
അവർ
അഹങ്കരിച്ചാൽ പോലും
നോക്കി നിൽക്കുന്നവർ
പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോവുന്ന
ചാർളി ചാപ്ലിനുകളാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras