ശ്രദ്ധ കൊണ്ടൊരു കളി.ഖലീൽ ശംറാസ്

നല്ല വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചക്കിടുമ്പോൾ
ശ്രദ്ധ തെന്നി മാറുന്നു.
നിന്നെ വിഷമിപ്പിച്ച
ചീത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക്
ചർച്ച നീങ്ങുമ്പോൾ
നിന്റെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക്
പതിയുന്നു.
നല്ല വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല ചർച്ചകൾ
നടക്കുമ്പോൾ
നിന്റെ മനസ്സ്
മറ്റേതിലേക്കോ വഴിമാറുന്നു.
പക്ഷെ ഇതേ
സംഭവത്തെ
നേരെ തിരിച്ചാക്കാൻ
കഴിഞാൽ
നിന്റെ ജീവിതം
പുർണമാകും
ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന
ചിന്തകൾ അരങ്ങേറുമ്പോൾ
മനസ്സിനെ
മുൻ കാലങ്ങളിലേയോ
അല്ലെങ്കിൽ
ഭാവനകളിലേയോ
നല്ല ചിന്തകളിലേക്ക്
മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോവുക
നല്ല വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച
അരങ്ങേറുമ്പോൾ
മനസ്സിനെ
അവിടെ
ചിന്തകളിലൂടെ വിഷയത്തിൽ
പിടിച്ചുനിർത്തുകയും
ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്