മഹാഭൂരിഭാഗത്തിൽ പെടരുത്.ഖലീൽ ശംറാപ്

സമയത്തിനോ
ജീവിതത്തിനോ
ഒട്ടും മുല്യം കൽപ്പിക്കാത്ത
മഹാ ഭൂരിഭാഗത്തിൽ
പെടാതെ,
സമയത്തിനും
ജീവിതത്തിനും
മുല്യം കൽപ്പിച്ച
ന്യുനപക്ഷത്തിൽ
ഇടം പിടിക്കുക.
അവരുടെ ഭാഷയിൽ
ഓരോ നിമിഷവും
ജീവിതത്തോട് സംവദിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്