കാര്യത്തെ കാണൽ.ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരു കാര്യത്തേയും
പോസിറ്റീവായും
നെഗറ്റീവായും കാണാൻ കഴിയും.
എങിനെ കാണണമെന്നത്
കാര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയല്ല.
നിന്റെ പോസിറ്റീവും
നെഗറ്റീവുമായ
മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്