കാര്യത്തെ കാണൽ.ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരു കാര്യത്തേയും
പോസിറ്റീവായും
നെഗറ്റീവായും കാണാൻ കഴിയും.
എങിനെ കാണണമെന്നത്
കാര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയല്ല.
നിന്റെ പോസിറ്റീവും
നെഗറ്റീവുമായ
മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ്.

Popular Posts