മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്.

ഓരോ മനുഷ്യനും
അവന്റെ ചുറ്റുപാടിന്റേയും
സാഹചര്യത്തിന്റേയും
പാരമ്പര്യത്തിന്റേയും
സൃഷ്ടിയാണ്.
നീയും.
പലപ്പോഴായി
പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ
പലരും മറന്നുപോവുന്നത്
ഈ വലിയ ശൃംഘലയാണ്.

Popular Posts