ചരിത്രത്തെ ബോംബാക്കുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴും നിന്റെ
സ്വന്തം ചരിത്രത്തെ
നിന്നെതന്നെ നശിപ്പിച്ച
ബോംബാക്കി
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട
ഈ നിമിഷത്തിൽ
വിക്ഷേപിക്കുകയാണ്.
മുൻകാലത്തെ
ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയെ
കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴും
ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ ആ പ്രതിസന്ധി
നൽകിയ പാഠം
ഓർക്കുമ്പോഴും
ഇന്നലെകളിലെ
നല്ല ചരിത്രങ്ങളെ
ഓർക്കുമ്പോഴും
ഈ നിമിഷത്തെ
കുടുതൽ
സുന്ദരമാക്കുകയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras