ചിന്തകളുടെ മഹാസമ്മേളനം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളുടെ
മഹാസമ്മേളനത്തിനാണ്
ഓരോ നിമിഷവും
നീ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നത്.
ആ സമ്മേളനത്തിന്
വ്യക്തമായ,
പോസിറ്റീവായ അജണ്ടയും
വിഷയങ്ങളും
നിർണ്ണയിക്കുക.
അങ്ങിനെ നിർണ്ണയിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ഒരർത്ഥവുമില്ലാത്ത
ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലേക്ക്
ചർച്ചകൾ വഴിമാറി
നിന്റെ സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്