ഉറക്കം.

ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ആവശ്യമായ
ഉറക്കത്തിന്റെ സമയത്തിൽനിന്നും
എന്തൊന്നിനു വേണ്ടി
സമയം വീതം വെച്ചുകൊടുത്താലും
അത് നീ നിന്നോട്
സ്വയം ചെയ്യുന്ന
ക്രൂരതയാണ്.
ആ ക്രൂരതയുടെ ഫലമായി
നിനക്ക്
സംതൃപ്തിയും
ഉൻമേഷവും നഷട്പ്പെടാൻ
സാധ്യതയുണ്ട്.

Popular Posts