ശീലങ്ങൾ എന്ന വഴി.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ശീലം രൂപപ്പെടുമ്പോഴും
നിന്റെ തലച്ചോറിൽ
നിനക്ക് സ്ഥിരമായി
യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള
ഒരു വഴിയാണ്
നീ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ആ വഴി ചെന്നെത്തുന്നത്
അശാന്തിയിലേക്കും
അനാരോഗ്യത്തിലേക്കും
ആണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
ആ വഴിയടച്ച്
ആരോഗ്യത്തിലേക്കും
സംതൃപ്തിയിലേക്കും
നയിച്ച മറ്റൊരു വഴി
ഉണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറാവണം.

Popular Posts