വിജയിക്കാനുള്ള പന്ത്. ഖലിൽ ശംറാസ്

ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്
അടിച്ച് തെറുപ്പിക്കാൻ
പന്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന
കളിക്കാരനെ പോലെ.
വിമർശനങ്ങൾക്കും
പ്രതിസന്ധിക്കുമായി കാത്തിരിക്കുക.
നിനക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള
പന്തുകളാണ് അവ.

Popular Posts