ഒറ്റ ലക്ഷ്യം .

ഖലീൽശംറാസ്.

ഒരേ ലക്ഷ്യമുള്ളവർക്കേ
ഒരേ വഴിയിൽ
യാത്രചെയ്യാനും
ഒറ്റ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത്
എത്തപ്പെടാനും
സാധിക്കുകയുള്ളു.
നൻമ നിറഞ്ഞ
ലക്ഷ്യങ്ങക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
കൂട്ടായ്മകളുടെ ഭാഗമാവുക.
പൊരുത്തക്കേടുള്ള
ബന്ധങ്ങളിൽ
ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ
പറ്റിയ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുക.
എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച്
സഞ്ചരിക്കുക

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras