ഒറ്റ ലക്ഷ്യം .

ഖലീൽശംറാസ്.

ഒരേ ലക്ഷ്യമുള്ളവർക്കേ
ഒരേ വഴിയിൽ
യാത്രചെയ്യാനും
ഒറ്റ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത്
എത്തപ്പെടാനും
സാധിക്കുകയുള്ളു.
നൻമ നിറഞ്ഞ
ലക്ഷ്യങ്ങക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
കൂട്ടായ്മകളുടെ ഭാഗമാവുക.
പൊരുത്തക്കേടുള്ള
ബന്ധങ്ങളിൽ
ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ
പറ്റിയ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുക.
എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച്
സഞ്ചരിക്കുക

Popular Posts