ഇന്ധനത്തിന്റെ പവർ.ഖലീൽശംറാസ്

ടാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച
ഇഡനത്തിനല്ല പവർ.
ഇന്ധനത്തിന്റെ പവർ
അറിയുന്നത്
അതുപയോഗിച്ച്
വാഹനം ഓടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്.
അത് പോലെയാണ്
അറിവും
അവയെ
തലച്ചോറാവുന്ന ടാങ്കിൽ
സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം പോര.
അവയെ
സ്വന്തത്തിന്റേയും
മറ്റുള്ളവരുടേയും
നൻമക്കായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras