ഓർമ്മയുടെ കോമ്പോപാക്ക്.

ഖലീൽശംറാസ്.

ഓർമ്മകൾ ഒരു
കോമ്പോ പാക്ക് ആണ് .
ഒരനുഭവവും
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
കുറേ വികാരങ്ങളും.
അനുഭവങ്ങൾക്ക്
നൈമിഷകമായ ആയുസ്സേയുള്ളു.
അത് സംഭവിക്കുന്ന
അതേ സമയംതന്നെ
അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു.
പക്ഷെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
വികാരങ്ങളും അനുഭൂതികളും
മായാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും
ആവശ്യമുള്ളതിനെ
നിലനിർത്താനും
അനാവശ്യമായതിനെ
അനുഭവത്തോടൊപ്പം മാച്ചുകളയാനും
നിനക്ക് കഴിയും.
ആ ഒരു കഴിവിലാണ്
നിന്റെ ജീവിതവിജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്