സുന്തരയിടം.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ ജീവിതം
ഓരോ സമയവും
ചെന്നെത്തുന്നത്
ഏറ്റവും സുന്തരമായ
ഒറിടത്തിലാണ്.
നിന്റെ ജീവിതത്തിനുവേണ്ട
എല്ലാ വിഭവങ്ങളും
ഉൾകൊള്ളുന്ന
ഒരിടത്തിൽ.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക്
നോക്കുക.
അത് തന്നെയാണ്
ആ ഇടം.
എല്ലാ ശ്രദ്ധയും
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക്
കൊണ്ട് വന്ന്
അവിടെ ജീവിക്കുക.

Popular Posts