വൈകാരികജ്ഞാനം.ഖലിൽശംറാസ്

പലരും വൈകാരികജ്ഞാനം
വളരെ കുറഞ്ഞവരാണ്
എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുക.
ചിലർ വൈകാരികമായി
മദ്ധബുദ്ധികളാണ്.
ഈ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചാണ്
ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
സാമൂഹികവും വ്യക്തിപരവുമായ
ഓരോ പ്രതികരണവും.
പലരുടേയും
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളിലും
കോപത്തിലും
എല്ലാം
ഈ വൈകാരിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ
അഭാവം കാണുക.
അവരുടെ ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ
മാർക്ക് അളക്കുക.
എന്നിട്ട് അവരോട്
ബുദ്ധി ശുന്യതയുടെ ഭാഷയിൽ
പ്രതികരിക്കാതെ
സഹതാപത്തോടെയും
ദയയോടെയും
ക്ഷമ കൈകൊണ്ട്
പ്രതികരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras