വൈകാരികജ്ഞാനം.ഖലിൽശംറാസ്

പലരും വൈകാരികജ്ഞാനം
വളരെ കുറഞ്ഞവരാണ്
എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുക.
ചിലർ വൈകാരികമായി
മദ്ധബുദ്ധികളാണ്.
ഈ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചാണ്
ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
സാമൂഹികവും വ്യക്തിപരവുമായ
ഓരോ പ്രതികരണവും.
പലരുടേയും
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളിലും
കോപത്തിലും
എല്ലാം
ഈ വൈകാരിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ
അഭാവം കാണുക.
അവരുടെ ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ
മാർക്ക് അളക്കുക.
എന്നിട്ട് അവരോട്
ബുദ്ധി ശുന്യതയുടെ ഭാഷയിൽ
പ്രതികരിക്കാതെ
സഹതാപത്തോടെയും
ദയയോടെയും
ക്ഷമ കൈകൊണ്ട്
പ്രതികരിക്കുക.

Popular Posts